Laboratorium chemiczne – analizy rutynowe

W Dziale Analiz Chemicznych Laboratorium Spark-Lab prowadzone są analizy ilościowe oraz analizy jakościowe na potrzeby przede wszystkim przemysłu chemicznego oraz pokrewnych. Badania na zlecenie oraz każda rutynowa analiza chemiczna prowadzone są przy użyciu nowoczesnego i kwalifikowanego sprzętu pomiarowego.

Rutynowe analizy wykonywane są zgodnie z normami polskimi oraz międzynarodowymi. Wdrożony system ISO 9001:2008, podlegający okresowej certyfikacji, daje gwarancję rzetelnie prowadzonych analiz ilościowych. Na potrzeby naszych Klientów wdrożono także szereg metod analitycznych opracowanych przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Spark-Lab.

Przykładowe oznaczenia prowadzone rutynowo:

 • Oznaczenie zawartości alkoholi i skażalników etanolu używanych w krajach UE (metoda własna);
 • Oznaczanie czystości oraz analiza zawartości zanieczyszczeń w rozpuszczalnikach organicznych;
 • Oznaczenie lotnych związków organicznych (LZO) (PN-EN ISO 11890-2);
 • Analiza jakościowa oraz analiza ilościowa migracji pierwiastków (PN-EN ISO 71-3);
 • Analiza pierwiastkowa metali technikami ASA, ICP-MS;
 • Oznaczenie zawartości formaldehydu w matrycach ciekłych (metoda własna);
 • Oznaczanie zawartości surfaktantów anionowych MBAS (PN-EN 903);
 • Oznaczanie zawartości surfaktantów niejonowych metodą Dragendorffa (PN-ISO 7875-2);
 • Analiza chemiczna amigdaliny w pestkach moreli (metoda własna);
 • Analiza jakościowa oraz analiza ilościowa związków zawartych w e-liquidach;
 • Oznaczenie zawartości Ni i Cr w e-liquidach;
 • Wyznaczenie współczynnika podziału n-oktanol/woda (Log P) (OECD 107 oraz 117);
 • Analiza zawartości substancji redukujących nadmanganian potasu (PN-90/C-04516);
 • Oznaczenie zawartości EDTA w surowcach kosmetycznych (metoda własna);
I wiele innych dostępnych na zapytanie.
Ponadto, Laboratorium chemiczne Spark-Lab ma możliwość wdrożenia metody dostarczonej przez Zleceniodawcę lub też metod znormalizowanych.