RPO WP – Poddziałanie 2.2.1

zestawienie znaków

Tytuł projektu: „Zwiększenie poziomu konkurencyjności Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. poprzez inwestycje w rozwój świadczonych usług”

Wartość całkowita projektu: 2 460 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 999 800,00 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest doposażenie pracowni badania suplementów diety, wyrobów medycznych oraz wyrobów leczniczych o nową, bardziej czułą aparaturę badawczo-pomiarową, na rzecz znaczącej poprawy jakości ofertowych usług z zakresu analiz chemicznych. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy pięciu nowych usług z obszaru zaawansowanych analiz chemicznych, w tym jednej noszącej znamiona innowacyjności w skali regionu.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.