Polityka Jakości

Wróć

Polityka Jakości Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy organizacji i wydajności pracy. Zrozumienie zasad Systemu Zarządzania Jakością przez Kierownictwo oraz Pracowników, ich udział i zaangażowanie w wykonywaną pracę stanowi o naszej wiarygodności w odniesieniu do wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, konkurencyjności a w konsekwencji przyczynia się do dalszego rozwoju Naszej Organizacji.

 

Poznanie wymagań klientów oraz ich spełnienie, dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług oraz promowanie w organizacji podejścia procesowego i opartego na ryzyku stanowią elementy codziennej pracy w Laboratorium.

 

Głównym założeniem niniejszej Polityki jakości jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN/EN ISO 17025:2018-02 oraz wymagań PCA.

 

Nadrzędnymi celami Laboratorium są:

  1. Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy i doświadczeniu.
  2. Utrzymywanie wiarygodności Laboratorium.
  3. Dążenie do zacieśnienia współpracy z Klientami w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb.
  4. Uzyskanie pozytywnego wyniku ekonomicznego oraz ekspansja na rynku krajowym i zagranicznym.
  5. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz warunków pracy by w sposób prawidłowy realizować zlecania w oparciu o określone metody badawcze, zapewniające uzyskanie ważnego wyniku.
  6. Zaangażowanie Pracowników w działalność przedsiębiorstwa oraz kształtowanie ich świadomości na każdym stanowisku pracy.
  7. Stały rozwój personelu - podnoszenie ich świadomości oraz kompetencji.
  8. Współpraca z jednostkami naukowymi celem wymiany doświadczeń oraz upowszechniania wyników badań.
  9. Utrzymanie świadomości i podejmowanie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego.

 

Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do realizacji przyjętej Polityki Jakości, ciągłego doskonalenia, a także zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji założonych wymagań.

 

Wszyscy pracownicy zobowiązani zostali do zachowania zgodności z przyjętą Polityką jakości oraz zaangażowania w ciągłe monitorowanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania poprzez realizację określanych celów jakościowych.

 

Gdynia, 12.04.2023