dekra
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Tytuł projektu:
„Zwiększenie poziomu konkurencyjności Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. poprzez inwestycje w rozwój świadczonych usług”

 

Wartość całkowita projektu:
2 460 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania:
999 800,00 zł

 

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest doposażenie pracowni badania suplementów diety, wyrobów medycznych oraz wyrobów leczniczych o nową, bardziej czułą aparaturę badawczo-pomiarową, na rzecz znaczącej poprawy jakości ofertowych usług z zakresu analiz chemicznych. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy pięciu nowych usług z obszaru zaawansowanych analiz chemicznych, w tym jednej noszącej znamiona innowacyjności w skali regionu.

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Zapytanie ofertowe nr 6/ZP/D/10/18

„Dostawa odczynników chemicznych – modyfikatory do faz ruchomych do chromatografii cieczowej”

Treść zapytania ofertowego:
ZOBACZ
Formularz ofertowy:
ZOBACZ
Oświadczenie dotyczące powiązań:
ZOBACZ
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 6/ZP/D/10/18:
ZOBACZ
Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/D/07/18

„Dostawa i dzierżawa zestawu do liofilizacji”

Treść zapytania ofertowego:
ZOBACZ
Formularz ofertowy:
ZOBACZ
Oświadczenie dotyczące powiązań:
ZOBACZ
Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 5/ZP/D/07/18:
ZOBACZ
Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/12/20

"Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej  w ramach Programu “Szybka ścieżka”"

Treść zapytania ofertowego:
ZOBACZ
Formularz ofertowy:
ZOBACZ
Oświadczenie dotyczące powiązań:
ZOBACZ
Wykaz osób delegowanych do wykonania zadania:
ZOBACZ
Protokół wyboru do zapytania ofertowego nr 3/ZP/U/12/20:
ZOBACZ

Kontakt

NUMER TELEFONU
+48 58 698 23 56
+48 782 811 350

ADRES
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

ADRESY E-MAIL
office@spark-lab.pl
zapytania@spark-lab.pl

Pełny kontakt