Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Tytuł projektu:
„Zwiększenie poziomu konkurencyjności Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. poprzez inwestycje w rozwój świadczonych usług”

 

Wartość całkowita projektu:
2 460 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania:
999 800,00 zł

 

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest doposażenie pracowni badania suplementów diety, wyrobów medycznych oraz wyrobów leczniczych o nową, bardziej czułą aparaturę badawczo-pomiarową, na rzecz znaczącej poprawy jakości ofertowych usług z zakresu analiz chemicznych. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy pięciu nowych usług z obszaru zaawansowanych analiz chemicznych, w tym jednej noszącej znamiona innowacyjności w skali regionu.

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Wróć do dotacje

Zapytanie ofertowe nr 6/ZP/D/10/18

„Dostawa odczynników chemicznych – modyfikatory do faz ruchomych do chromatografii cieczowej”

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące powiązań

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 6/ZP/D/10/18

Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/D/07/18

„Dostawa i dzierżawa zestawu do liofilizacji”

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące powiązań

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania numer 5/ZP/D/07/18

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/12/20

"Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej  w ramach Programu “Szybka ścieżka”"

 

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące powiązań

Wykaz osób delegowanych do wykonania zadania

Protokół wyboru do zapytania ofertowego nr 3/ZP/U/12/20